Ліцензійний договір-приєднання щодо постачання програмної продукції - ActiveLex
Передплатили Lex? Вхід в Lex

Ліцензійний договір-приєднання щодо постачання програмної продукції

м. Київ, Україна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВЛЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи: 41382627, місцезнаходження за адресою: Україна, 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, будинок 1, офіс 269 (надалі – «Постачальник» або «Ліцензіар»), в особі Директора Іванова Володимира Вячеславовича, що діє на підставі Статуту, керуючись, зокрема, ст. 634, ст. ст. 638 – 644, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, далі – ЦК України, частиною 7 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 з подальшими змінами і доповненнями,

ПРОПОНУЄ фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, які в подальшому іменуються «Кінцеві користувачі», шляхом приєднання до цього Ліцензійного договору-приєднання щодо постачання програмної продукції (надалі – «Договір»), придбавати примірники (екземпляри) Програмної продукції в електронній формі у Постачальника для свого власного використання за функціональним призначенням, а не для розповсюдження серед інших осіб.

Договір є офертою та представлений у формі формуляру (розміщений/оприлюднений на офіційному вебсайті Ліцензіара за посиланням URL: https://start.activelex.com/).

Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Кінцевого користувача до запропонованого Договору в цілому. Кінцевий користувач не може запропонувати свої умови Договору.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається Акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Постачальником,

1. Терміни і визначення

Аккаунт — обліковий запис, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при підключенні до Системи «LEX».

Користувач або Кінцевий користувач – фізична дієздатна особа, що досягла повноліття або юридична особа – резидент України, яка правомірно придбала (або має намір придбати) Примірник ПП для власного використання за функціональним призначенням, а не для розповсюдження серед інших осіб, та отримує право використання Примірником ПП в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором для  використання функціональних можливостей ПП, передбачених ним і здійснила Акцепт Договору шляхом оплати вартості ПП.

Електронні документи або Е-документи – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Сторони домовилися, що на виконання умов цього Договору будуть застосовуватися наступні види електронних документів: (1) Рахунок -фактура; (2) Акт про підтвердження надання прав на використання комп’ютерної програми

Електронний цифровий підпис (ЕЦП)– електронний підпис, що отримують за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. ЕЦП є аналогом власноручного підпису, є засобом захисту інформації. Забезпечує можливість контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних документів.

Примірник ПП – копія (екземпляр) Програмної продукції, виражені в електронній формі, яка є невід’ємною складовою такої комп’ютерної програми. Примірники Програмної продукції законним чином вводяться у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні з відома і з дозволу суб’єкта виключних майнових прав інтелектуальної власності та передаються з використанням мережі Інтернет.

Ліцензіар — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВЛЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи: 41382627, місцезнаходження за адресою: Україна, 02072, місто Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, будинок 7, офіс 214.

Ліцензійна винагорода або Вартість ПП – вартість отриманої від Постачальника Користувачем Програмної продукції, що оплачується Користувачем у відповідності до умов Договору.

Оферта – цей Договір, який є договором приєднання Постачальника, який укладається шляхом прийняття Користувачем умов Договору в цілому. Умови Договору є однаковими для всіх Користувачів і не можуть бути змінені Користувачами. Договір вважається договором приєднання в розумінні чинного законодавства.

Акцепт – надання Користувачем повної і беззастережної згоди з умовами Договору. Оферта Постачальника вважається прийнятою (акцептованою) Користувачем і цей Договір вважається укладеним у момент оплати Користувачем Програмної продукції на умовах цього Договору.

Програмна продукція , ПП або Система —  об’єкт прав інтелектуальної власності Ліцензіара під назвою «Система інформаційно-правового забезпечення «LEX»» у вигляді результату комп’ютерного програмування, а саме: прикладної Комп’ютерної програми «LEX» (її компонентів) за допомогою яких Кінцевий користувач може здійснювати аналітичні дослідження, а також використовувати інші функціональні можливості ПП, передбачені нею.

Рахунок – документ, невід’ємна частина Договору, на підставі якого Постачальник надав Користувачеві ПП з правом її використання на умовах цього Договору, а також визначає вартість, строк права на використання ПП Користувачем, функціональні можливості ПП і інші умови, згадані в Договорі.

Тариф – розмір оплати за певний набір доступних можливостей Системи на обмежений термін, обраний Ліцензіатом.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до Договору та за встановлену Договором плату Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату примірник ПП з правом на використання ПП відповідно до обраного Тарифу, а Ліцензіат зобов’язується прийняти таку ПП і оплатити Вартість ПП.

2.2. Цим Договором на постачання Програмної продукції, визначаються порядок та умови використання ПП, що являє собою комп’ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі.

2.3. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX», а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.

2.4. Ліцензіару належать виключне право на використання Системи «LEX» як об’єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України.

2.5. Об’єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «LEX», у зв’язку з чим без дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю

2.6. Програмна продукція постачається в електронній формі через мережу Інтернет.2.7. Видача та продовження дії ліцензій(її) на право використання комп’ютерних(ої) програм(ми) (Системи) є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26і підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

2.7. При здійсненні Ліцензіатом оплати за примірник ПП, відбувається акцептування договору Ліцензіатом. При цьому Ліцензіат повністю погоджується з умовами Договору без будь-яких виключень або доповнень.

2.8.  Оферта Постачальника вважається прийнятою (акцептованою) Користувачем, а цей Договір вважається укладеним і таким, що набрав чинності, в момент здійснення оплати Вартості ПП Користувачем за цим Договором згідно Рахунку й означає повну та беззастережну згоду Користувача з умовами, що визначені цим Договором.

3. Права та обов’язки Сторін. Обмеження використання Системи

3.1. Відповідно до цього Договору, Ліцензіат отримує Примірник ПП у зв’язку з чим він набуває наступні права:

– Використовувати ПП на умовах та способами, передбаченими цим Договором,

– Відтворювати та копіювати частину ПП, тобто одночасно виготовляти один Примірник ПП в будь-якій матеріальній формі, а також записувати такий Примірник ПП для тимчасового зберігання в електронній (у тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер Користувача за допомогою браузера мережі Інтернет. З метою уникнення сумнівів, за цим Договором надається право відтворювати виключно ту частину ПП, яка відтворюється браузером Користувача при взаємодії між Користувачем та Сервером, Під браузером розуміється програмне забезпечення для комп’ютера або іншого електронного пристрою під’єднаного до мережі Інтернет, що дає можливість Користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. Вихідний та об’єктний код ПП, окрім того, який автоматично передається через мережу Інтернет Сервером, Користувачеві не надається,

– Користуватися Особистим Кабінетом ПП,

– Онлайн доступ до ПП,

– Готувати (створювати) власні Інформаційні матеріали, в тому числі списки (бази даних) Одержувачів, візуальне оформлення та зміст Повідомлень, що призначені для розповсюдження за допомогою ПП,

– Формувати за допомогою ПП завдання на відправку Повідомлень Одержувачам та здійснення Електронних розсилок,

– Отримувати інформацію щодо Системи будь-яким зручним способом: повідомленням на електронну пошту support@activelex.com або через «гарячу» лінію (044) 333-92-84.

3.2. Ліцензіат зобов’язаний:

– виконувати умови цього Договору;

– надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору

– забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для авторизації в Системі «LEX»;

– при зверненні до служби технічної підтримки Системи «LEX» використовувати передбачену нею форму зворотного зв’язку або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, ім’я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу

– негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав щодо Системи «LEX» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

3.3. При використанні Системи «LEX» Ліцензіату забороняється:

– здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «LEX» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей

– використовувати у власних інформаційних продуктах інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі «LEX», без дозволу Ліцензіара;

– передавати логіни і паролі доступу до Системи «LEX» будь-яким третім особам (за винятком працівників Ліцензіата) та/або забезпечувати можливості доступу третіх осіб до Системи «LEX» іншим шляхом;

– розміщувати аналітичні дані Системи «LEX» у складі будь-яких інших інформаційних/пошукових систем, комп’ютерних програм, баз даних чи будь-яких електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;

– перешкоджати функціонуванню Системи «LEX» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Ліцензіара;

– видавати іншим особам субліцензії на право використання Системи «LEX»

– використовувати Систему «LEX» в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб.

3.4. Упродовж всього строку дії цього Договору, Ліцензіар наділяється правом, передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Системи «LEX» та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Системи «LEX», що суперечить цьому Договору і законодавству України.

3.5. Ліцензіар зобов’язаний:

– дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

– здійснювати інформатизаційне обслуговування Системи «LEX», забезпечувати її належне функціонування;

– протягом розумного строку (а за можливості – завчасно) повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Системи «LEX», причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення;

– зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої від нього при реєстрації в Системі «LEX», змісту особистих повідомлень електронної пошти, виду, обсягу та змісту пошукових запитів Ліцензіата в Системі «LEX», за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.6. Ліцензіар має право:

– В разі дострокової відмови Ліцензіата від доступу до Системи, не повертати Ліцензіатові вартість сплаченого терміну користування Системою.

– В односторонньому порядку вносити зміни до Договору, шляхом оприлюднення змін на своєму офіційному сайті  https://activelex.com або https://start.activelex.com не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін

– В односторонньому порядку вносити зміни у Тарифах шляхом їх оприлюднення на своєму офіційному сайті https://activelex.com або https://start.activelex.com не менше ніж за 3 (три) календарних дні до дати внесення змін

– Вводити нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Ліцензіата.

– Достроково припинити цей Договір в односторонньому порядку в разі порушення Ліцензіатом п.3.3 цього Договору

3.6. Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

4. Умови користування

4.1. Програмна продукція може використовуватися Ліцензіатом виключно в межах та на умовах визначених цим Договором. Використання ПП Ліцензіатом здійснюється за допомогою реєстрації (створення облікового запису) на інтернет-сайті Ліцензіара. Після такої реєстрації Ліцензіат отримує доступ до програмного модуля Особистий Кабінет за допомогою даних авторизації (логін, пароль), введених Ліцензіатом в момент його реєстрації на інтернет-сайті Ліцензіара.

4.2. Реєстрація в Системі «LEX» здійснюється шляхом заповнення визначених Ліцензіаром форм і прийняттям умов цього Договору. Перелік відомостей, які необхідно зазначити під час реєстрації в Системі «LEX», визначається політикою Ліцензіара. На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з логіном і паролем, необхідними для подальшої авторизації в Системі «LEX».

4.3. Постачання примірника ПП Ліцензіату здійснюється після ідентифікації Ліцензіата в якості правомірного користувача Системі «LEX» шляхом авторизації – уведення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата в Системі «LEX») логіна та пароля, отриманих при реєстрації)

4.4. Для цілей ідентифікації Ліцензіат зобов’язаний надати наступну інформацію та документи в електронній формі: 1) Ліцензіар фізична особа зобов’язаний надати прізвище, ім’я та по-батькові, а Ліцензіар юридична особа – виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та витяг з реєстру платників ПДВ (у випадку реєстрації Ліцензіата платником ПДВ).

4.5. Ліцензіар не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів в Системі «LEX».

4.6. Ліцензіар має право призупинити доступ Ліцензіата до Системи «LEX» з технічних причин (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі офіційних реєстрів тощо) або заборонити доступ Ліцензіата до Системи «LEX» у випадку невиконання ним умов цього Договору.

Використання ПП Користувачем здійснюється самостійно за допомогою програмного модуля Особистий Кабінет.

4.7. Постачання Ліцензіату примірника ПП, в залежності від обраного Ліцензіатом Тарифу, передбачає можливість доступу до Системи «LEX» в межах одного робочого місця, або з декількох робочих місць в межах обмеженням кількості ліцензій, обраного Ліцензіатом.

5. Ліцензійна винагорода/Вартість ПП

5.1. За надання прав, що передбачені цим Договором, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду/Вартість ПП.  Вартість ПП з правом її використання, строк використання ПП та обсяг прав за кожним Договором визначається відповідно до чинної на момент виставлення Рахунку цінової політики Постачальника, що наводиться в ньому та інших умов такого Рахунку.

5.2. Розмір Ліцензійної винагороди за надання дозволу (ліцензії) Ліцензіату на використання Системи «LEX» (Вартість ПП), визначається за умовами обраного тарифного плану на веб-сайті: https://start.activelex.com.

5.3. Користувач здійснює повну передоплату Вартості ПП вказаної у Рахунку, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у національній валюті України (гривня) на розрахунковий рахунок Постачальника протягом строку вказаного у рахунку, що обчислюється з моменту виставлення даного Рахунку Постачальником. Дана оплата перераховується Користувачем в повному обсязі, без утримання комісій банків чи/та інших платежів. У призначенні платежу має бути зазначений номер Рахунку до Договору.

5.4. Використання Системи «LEX» Ліцензіатом може здійснюватися виключно після її активації, яка проводиться протягом 1 (одного) робочого дня з дня, наступного за днем оплати Ліцензіатом рахунка-фактури Ліцензіара, та передбачає передачу Ліцензіату (за допомогою електронної пошти Ліцензіата, вказаної в реквізитах Договору) засобів авторизації — логіна і пароля.  Використання Ліцензіатом Системи «LEX» здійснюється протягом оплаченого ним строку (терміну) дії Договору.

5.5. Ліцензіар, на вимогу Користувача, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення місяця в якому Ліцензіат здійснив оплату Ліцензіатом рахунка-фактури Ліцензіара, надсилає Ліцензіату Акт про підтвердження факту надання прав на використання Системи «LEX» (надалі – «Акт»). В Акті також зазначається логін Користувача (т.б. адреса(-и) електронної пошти Користувача за допомогою якої(-их) відбувається доступ Користувача до Системи). Акт надсилається Ліцензіаром Ліцензіату (1) в паперовій формі або (2) в електронній формі, у разі, якщо Ліцензіат повідомив Ліцензіара про можливість/бажання підписувати Акт з використанням ЕЦП.

5.6. Факт постачання Постачальником ПП та відповідних прав і отримання їх Користувачем підтверджується (і таке підтвердження Сторони вважають достатнім) цим Договором за умови повної оплати таких прав Користувачем (Акцепту). Сторони домовились, що підтвердженням здійснення господарської операції за цим Договором, є переказ коштів Користувачем на розрахунковий рахунок Постачальника. Постачальник має право витребувати, а Користувач зобов’язаний надати йому належним чином засвідчену Користувачем копію платіжного доручення. Постачання ПП здійснюється через всесвітню мережу Інтернет за допомогою електронного листа (E-mal) від Постачальника на електронну адресу Користувача, що відображає передачу Користувачу відповідних можливостей ПП та містить в собі достатню інформацію для нормального господарського використання ПП. Більш детальні умови поставки можуть визначатися сторонами у Рахунках та Актах до цього Договору.

5.7. У випадку надходження вимоги Користувача щодо оформлення Акту, Акт направляється Користувачу Ліцензіаром (1) в паперовій формі засобами поштового зв’язку або (2) в електронній формі, у разі, якщо Ліцензіат повідомив Ліцензіара про можливість/бажання підписувати Акт з використанням ЕЦП. У разі відсутності претензій та заперечень до Акту, Ліцензіат зобов’язаний підписати Акт та направити 1 (один) екземпляр підписаного Акту на адресу Ліцензіара засобами поштового зв’язку. У разі надіслання Акту в паперовій формі та не підписання Акту (неотримання Ліцензіаром підписаного Акту) протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту його відправлення Ліцензіаром та не надання протягом цього ж строку обґрунтованих заперечень, акт вважається підписаним, а Ліцензіат не має жодних претензій до обсягів та якості наданих Послуг.

5.8. Підписання Сторонами Акту (чи, за необхідності, інших документів) у електронній формі (за допомогою ЕЦП) здійснюється наступним чином:

5.8.1. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням ЕЦП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем

5.8.2. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням ЕЦП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням ЕЦП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням Відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

5.8.3. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням ЕЦП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею ЕЦП

5.8.4. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані ЕЦП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання EDI-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

5.8.5. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням ЕЦП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа. Зазначені Акти про анулювання EDI-документа в праві складати лише Продавець з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Покупця.

5.9. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оплати рахунка-фактури Ліцензіат не звернувся до Ліцензіара з претензіями щодо можливості використання прав за ліцензіями(єю), права за Договором вважаються такими, що надані на весь період, за який здійснено оплату.

5.10. Ліцензіат може продовжити строк (термін) дії ліцензій(ії) шляхом оплати надісланого Ліцензіаром рахунка-фактури на продовження строку (терміну) дії ліцензій на використання Системи. Зазначений рахунок-фактура має бути надісланий Ліцензіату або замовлений Ліцензіатом не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дня закінчення строку (терміну) дії попередньої ліцензійні’),

5.11. Продовження строку (терміну) дії ліцензій(ії) оформлюється так само, як це передбачено в пункті 5.5 цього Договору, і не потребує підписання (отримання) будь-яких інших документів.

5.12. Якщо Ліцензіатом не здійснено оплату за продовження строку (терміну) дії ліцензій(ії), він автоматично позбавляється права на використання Системи.

5.13. Надання та продовження дії дозволу (ліцензії), розширення ліцензійних умов щодо використання Системи «LEX» як комп’ютерної програми, є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

6. Конфіденційність

6.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства

6.3. Сторони зобов’язалися виконувати умови конфіденційності щодо предмету цього Договору, технічної, комерційної і іншій інформації, отриманої один про одного, а також інформації та персональних даних Ліцензіата в процесі виконання зобов’язань за Договором.

6.4. Персональні дані, які Ліцензіат вводить у Систему, передаються, зберігаються і обробляються на виробничих потужностях (серверах) корпорації Microsoft. Використовуючи Систему, Ліцензіат тим самим дає дозвіл на передачу та обробку інформації та персональних даних, які Ліцензіат вводить у Систему, а також на передачу інформації та персональних даних, які Ліцензіат вводить у Систему, за межі регіону Ліцензіата (України).

6.5. Сторони визнають, що обробка Ліцензіаром персональних даних Ліцензіата здійснюється в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.6.  В момент Акцепту Оферти Користувач надає Постачальнику свою згоду: 1) на включення всіх добровільно наданих ним Персональних даних Користувача до бази персональних даних, володільцем якої є Постачальник; 2) на обробку Персональних даних Користувача з метою виконання цього Договору. Користувач, здійснюючи Акцепт Оферти, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Постачальник, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.

7.2. У випадку порушення заборон, передбачених цим Договором щодо Ліцензіата при використанні Системи «LEX», Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у десятикратному розмірі сплаченої ліцензійної винагороди протягом строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX». Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов’язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, що виникла у останнього у зв’язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

7.3. Ліцензіар не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Системи «LEX», що виникли внаслідок причин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара.

7.4. Ліцензіар не несе відповідальності за фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних, заснованих на такій інформації в Системі «LEX», а також за будь-які прямі або непрямі збитки, пов’язані із використанням або даних чи інформації Системи «LEX».

7.5. Інформація та дані Системи «LEX» мають виключно рекомендаційний характер і не можуть підміняти будь-які експертні висновки, існуючі офіційні дані та/або встановлювати будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення. Використання аналітичних даних Системи «LEX» для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється Ліцензіатом та/або пов’язаними із ним особами виключно на власний розсуд і Ліцензіар за їх наслідки відповідальності не несе

7.6. Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди в розмірі, сплаченому за 396 днів дії дозволу(ліцензії) на використання Системи «LEX»

7.7. Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

8. Строк дії дозволу (ліцензії). Інші умови

8.1. Строк дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX», а також початок його перебігу, строк оплати ліцензійної винагороди визначаються умовами обраного Тарифу (тарифного плану) на веб-сайті: https://start.activelex.com/  Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту і діє до остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань, якщо не буде припинено у відповідності до пункту 8.3 Договору.

8.2. Можливість використання Ліцензіатом Системи «LEX» закінчується одночасно із закінченням строку дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX», зазначеного в цьому Договорі.

8.3. Дія ліцензії (дозволу) на використання Системи «LEX», а також цей Договір, припиняється:

– автоматично», тобто із закінченням строку її дії (окрім випадків продовження дії дозволу (ліцензії) відповідно до умов цього Договору);

– за рішенням Ліцензіара, у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором. При цьому, сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням дії дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX» до Ліцензіара, не застосовуються.

8.4. Дія дозволу (ліцензії) на використання Системи «LEX» може бути продовжена на кожний наступний рік. Для продовження строку дії дозволу (ліцензії) Ліцензіат не пізніше останнього дня закінчення дії поточного дозволу (ліцензії) має сплатити Ліцензіару ліцензійну винагороду за наступний рік. При цьому, Ліцензіат сплачує ліцензійну винагороду в розмірі, визначеному Ліцензіаром на веб-сайті https://start.activelex.com/ на день оплати.

8.5. Постачальник залишає за собою право вносити зміни в умови даного Договору та/або змінювати вартість ПП, в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за https://start.activelex.com/ про що може повідомити Користувача по Електронній пошті, вказаній Користувачем у Особистому Кабінеті або шляхом розміщення такої інформації на інтернет-сайті Ліцензіара, за 10 (десять) днів до вступу в силу змін.

9. Інші Умови

9.1. Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

9.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензіар/Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВЛЕКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 41382627
Місцезнаходження: Україна, 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, будинок 1, офіс 269.
Банківські реквізити: п/р UA493003460000026004023670101 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
Податковий статус: платник податку на прибуток на загальних підставах.
ІПН платника ПДВ: 413826226512

Засоби зв’язку:
тел.: +38044 333-92-84
e-mail: support@activelex.com

Іванов В.В., Директор